دقت کنید به عنوان سخنران مخاطبان را نرنجانيد!

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

سخنرانی و فنون سخنوریمخاطبان را نرنجانيد!

هيچ سخنرانی دوست ندارد که باعث آزار و رنجش مخاطبان باشد، اما در هنگام سخنرانی بعضی افراد مورد آزار واقع می شوند. يک سخنران برای جلوگيری از آزار و اذيت مخاطبان چه کارهايی می تواند انجام دهد؟

ایران مجری:
سرفصل ها / فنون سخنوری ویژه سخنرانان / آیا شما یک مجری یا سخنران حرفه ای هستید؟
 

در اينجا چند راه کار برای چگونگی برخورد با مخاطبان بدخلق و خشمگين را برای اينکه کمتر مورد اذيت و آزار واقع شوند آورده ايم.

 

هميشه نگران زمان باشيد. برای انجام سخنرانی زودتر از موقع مقرر در سالن حاضر شويد. زمانی که مخاطبان شما را زودتر از شروع برنامه در سالن حاضر می بينند، احساس بهتری نسبت به شما پيدا می کنند و اعتماد بيشتری به شما خواهند داشت. همچنين، بيشتر از زمان مشخص سخنرانی نکنيد. اگر بايد 30 دقيقه صحبت کنيد، هرگز 35 دقيقه صحبت نکنيد. بهتر است در دقيقه 28 صحبت هايتان را پايان بخشيد. برای وقت و زمان مخاطبان احترام قائل شويد.

بعضی بر این باورند که سخنران نباید تا موقع سخنرانی دیده شود . این یک ایده غربی است و برای شومن ها   شاید جالب باشد ولی در ایران با توجه به فرهنگ ما، این امر پسندیده نیست.

لغات خاص را درست ادا کنيد. زمانی را قبل از انجام سخنرانی برای اطمينان پيدا کردن از نحوه تلفظ اسامی خاص اختصاص دهيد. به تلفظ درست اسامی افراد، اسامی شرکت ها و سازمان های خاص، و لغاتی که برای عموم آشنا هستند خوب دقت کنيد. اگر بايد در شهری به جز شهر خود سخنرانی کنيد، تلفظ لغات خود را بر مبنای گويش مردم آن شهر تنظيم کنيد.

اطلاعات جديد و مرتبط با موضوع سخنرانی داشته باشيد. مخاطبان نسبت به قبل باهوش تر و خواستار کسب اطلاعات بيشتر هستند. قبل از شروع سخنرانی، سطح دانش مخاطبان را تخمين بزنيد. يک سخنران وظيفه دارد تا موضوعاتی مرتبط با موضوع سخنرانی خود آماده کند و اطلاعات خود را در اختيار مخاطبان قرار دهد.

خوش حال و خوش برخورد باشيد اما به اجبار و زورکی اين کار را انجام ندهيد. در مورد سالن سخنرانی سخت گير نباشيد و انتظار آنچه را که خود دوست داريد نداشته باشيد. ممکن است سالن سخنرانی آن گونه که شما ترجيح می دهيد مجهز نشده باشد. خود را با شرايط موجود وفق دهيد و بهترين سخنرانی خود را ارائه دهيد. در صحبت های انفرادی قبل و بعد از سخنرانی، شنونده ی خوبی باشيد و سوالات با پاسخ بی انتها که درگير کننده هستند را از مخاطب خود بپرسيد. با روی خوش به صحبت ها و سوالات مخاطبان گوش دهيد.

در آخر، در شوخی کردن با افرادی که در ميان مخاطبان هستند خوب دقت کنيد. حتی اگر در بين مخاطبان شخصی که خنده دار و شوخ طبع است وجود دارد، او را صرفا به اين خاطر که خنده آور است مورد شوخی قرار ندهيد. اگر خواستيد اين کار را انجام دهيد، در مورد آن خوب فکر کنيد. اين رفتار شما می تواند باعث رنجش آن شخص شود. می توانيد با خيال راحت خود را مورد شوخی قرار داده و خود را مثال بزنيد.

به خصوص اگر برای عده ی زيادی سخنرانی می کنيد، نمی توانيد شخصيت همه افراد را پيش بينی کنيد؛ بنابراين امکان انتقال اطلاعات به بعضی افراد ميسر نمی باشد. به هر حال با نگه داشتن نکات مذکور در ذهن خود می توانيد تا حد زيادی بر مخاطبانتان فائق آييد.