قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي

آیین نگارش نامه های اداری
تنظیمات نوشتاری

قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي

 

UNCONTROLLED

غیر قابل استناد

ماده 1- اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي از قبيل مراسلات ، دفاتر ، پرونده ها ، عكسها ، نقشه ها ، كليشه ها ، نمودارها ، فيلمها ، ميكروفيلم ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد .

ماده 2- هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده يك كه حسب وظيفه مامورحفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده و يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار او بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظائف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو ، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه اي از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .

همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سري و محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند . در صورتيكه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا ششماه حبس جنحه اي خواهد بود .

ماده 3- هر يك از كاركنان سازمان هاي مذكور در ماده يك يا اشخاص ديگر كه اطلاعات يا مذاكرات يا تصميمات سري و محرمانه دولتي را به نحوي از انحاء به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد ، بدهد يا موجبات افشاء يا انتشار آنها را فراهم نمايد ، عمل مرتكب در حكم افشاء يا انتشار اسناد سري يا محرمانه دولتي محسوب مي شود .

ماده 5- در صورتيكه اعمال فوق به موجب قوانين ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد ، مرتكب ، به مجازات اشد محكوم خواهد شد .

ماده 6- هر گاه انتشار يا افشاء اسناد دولتي مذكور در اين قانون متضمن جاسوسي يا جرائم ديگري باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه هاي نظامي است ، در دادگاه هاي مزبور رسيدگي خواهد شد .


در همین مورد:  30 نمونه نامه اداری

 آیین نگارش نامه های اداری