محل امضا در نامه اداری

آیین نگارش نامه های اداری
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بخش چهارم : امضا

امضا به معنای نوشتن نام در زیریک متن و دراصطلاح اداری و بانکی به علامتی گویند که پای نامه یا سند می گذارند.

 

هرنوشته ای با امضا اعتبارمی یابد. بنابراین مسوولیت نهایی هر نامه با امضا اعتبارمی یافت . در اصل هیچ علامتی بهترازنوشتن نام و نام خانوادگی با دستخط نیست . همان طور که امضای مردم اغلب کشورهای جهان به این گونه انجام می شود اما درایران و برخی دیگر از کشورها اصطلاح امضا به علامتی گفته می شود که افراد بنا به سلیقه و گاه با رسم خطوط درهم و بسیار پیچیده در پای اسناد و اوراق اد اری ترسیم می کنند.

قواعد امضا نامه

-محل امضا نامه ، سمت چپ و به فاصله یک سطراز سطر پایانی می باشد.

- درنوشته های اداری ابتدا مشخصات فردی ( نام و نام خانوادگی ) و درسطر بعد زیر نام مشخصات اداری ( پست سازمانی ) نوشته می شود . جابه جایی این دو عبارت صحیح نیست .

خطوط امضا نباید روی نام و سمت امضا کننده را بپوشاند.

-درنوشته های اداری عناوین و القاب درمحل امضا درج نمی شود .

هیچ گونه عبارت اعم از تشکر ، احترام و آرزوی سلامتی درمحل امضا نوشته نشود این گونه عبارات درانتهای متن قرارداده می شود.

نمونه :

فریبا علومی یزدی

مدیر سایت ایران مجری


در همین مورد: 30 نمونه نامه اداری

آیین نگارش نامه های اداری