کمیته ها- کمیته هماهنگی - تیم نمایشگاه

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

کمیته ها- کمیته هماهنگی - تیم نمایشگاه

مسئول تیم:.............................................


شرح وظایف:

1. هماهنگی با اعضاء کمیته برگزار کننده جهت مشخص نمودن فضای نمایشگاه در محل کنفرانس ، مبالغ دریافتی از متقاضیان شرکت کننده در نمایشگاه و

تعیین امکانات قابل واگذاری به متقاضیان در محل نمایشگاه

2. ارسال دعوت نامه به صاحبان صنایع ........  سراسر کشور بر اساس توافقات صورت گرفته در بند 1

3. هماهنگی با تیم مالی جهت دریافت هزینه از متقاضیان شرکت کننده در نمایشگاه

4. هماهنگی با تیم تدارکات براساس لیست متقاضیان شرکت کننده در نمایشگاه جهت تهیه ملزومات قابل واگذاری به متقاضیان در نمایشگاه براساس موارد

اتخاذ شده در بند 1

5. همکاری با متقاضیان شرکت کننده در نمایشگاه در روزهای قبل از کنفرانس و روزهای کنفرانس جهت واگذاری خدمات

 

 

تیم های مرتبط:

1. اعضاء کمیته برگزار کننده

2. تیم مالی

3. تیم تدارکات

 

 

 

افراد و واحدهای مرتبط:

1.      محل کنفرانس

2.      متقاضیان شرکت کننده در نمایشگاه

3.      صاحبان صنایع برقی  سراسر کشور

4.      متقاضیان شرکت کننده در نمایشگاه

 

 

 

چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی  یزدی  مشاور عالی کنفرانس ها تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.