کمیته ها- کمیته هماهنگی - تیم سالن کنفرانس

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

کمیته ها- کمیته هماهنگی - تیم سالن های کنفرانس

مسئول تیم.........................

 شرح وظایف:

 

1. هماهنگی با اعضاء کمیته برگزار کننده جهت برنامه ریزی برای تزئین فضای سالنها و ورودیهای محل کنفرانس و دادن هدایا و دیگر موارد در روزهای کنفرانس به شرکت کنندگان

2. گرفتن بنرها و پوسترها از  تیم تبلیغات و نصب آنها در سالنهای محل کنفرانس

3. گرفتن نیروی خدماتی از تیم تدارکات برای تزیین سالنهای کنفرانس

4. خوشامد گویی و استقبال از شرکت کنندگان در مکانهای ورودی کنفرانس در زمان کنفرانس

5. گرفتن تجهیزات صوتی ، کامپیوتر و دیگر ملزومات جهت present کردن برای سالنهای کنفرانس از تیم تدارکات

6. نظارت بر نحوه صحیح کارکرد تجهیزات صوتی ، کامپیوتر و دیگر ملزومات جهت present کردن در روزهای کنفرانس

7. همکاری با ارائه دهندگان مقالات در روزهای کنفرانس جهت استفاده از تجهیزات صوتی ، کامپیوتر و دیگر ملزومات جهت present کردن

8. هماهنگی اعضاء کمیته برگزار کننده جهت برنامه ریزی برای تعداد پرسنل راهنما (اعم از خانم و آقا)

9. تعلیم پرسنل راهنما برای روزهای کنفرانس

10. چاپ کارت شناسائی برای پرسنل راهنما

11. نظارت بر نحوه کار پرسنل راهنما در روزهای کنفرانس

12. گرفتن تعداد اسامی شرکت کننده در کنفرانس از تیم ثبت نام و پذیرش

13. گرفتن کتاب کنفرانس از تیم انتشارات

14. گرفتن (هدایا، فهرست راهنما در رابطه با برنامه های روزهای کنفرانس ،  سیاحتی، برگ خوشامد گوئی، نقشه راهنما بروشورها ،کاتالوگها) از تیم تبلیغات

15. بسته بندی پکیج (هدایا، فهرست راهنما در رابطه با برنامه های روزهای کنفرانس ،  خرید، بروشورها ،کاتالوگها) به شرکت کنندگان به تعداد متقاضیان شرکت ،کننده در کنفرانس در روزهای کنفرانس بر اساس توافقات بند 1

16.تحویل دادن پکیج ها به شرکت کنندگان در کنفرانس در روزهای کنفرانس براساس برنامه ریزی توافق شده در بند 1

 

تیم های مرتبط:

1. اعضاء کمیته برگزار کننده

2. تیم تبلیغات

3. تیم تدارکات

4. تیم انتشارات

5.تیم ثبت نام و پذیرش

 

 

-افراد و واحدهای مرتبط:

  1. سالنها و ورودیهای محل کنفرانس
  2. پرسنل راهنما
  3. ارائه دهندگان مقالات
  4. تعداد متقاضیان شرکت کننده در کنفرانس

 چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی یزدی  مشاور عالی کنفرانس ها تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.