سپاس نامه به رییس اداره کارواموراجتماعی

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

و ان لک لاجرا غیر ممنون


تو را هست پاداش بی منتی              که بسیار شایسنه ی عزتی  قلم ایه 3


جناب آقای ..............................رییس معزّز اداره کار و امور اجتماعی ...............

 از اینکه با تدبیر و تلاش شایسته و با کارگشایی و روشن رایی وسیع  و وثیق ;  با این شرکت در خصوص ........................................مساعدت و معاضدت فرموده اید ،کمال  تشکر و تقدیر را دارد.

امیدواریم این تعامل و همکاری و همفکری و همگرایی در جهت پبشرفت اهداف عالی ایران اسلامی با عزت و عظمت ، پایدار و برقرار باشد.

رئیس هیئت مدیره .............. قشم

فریبا علومی یزدی

مهر 89