كميته ها - كميته علمي - تیم کارگاههای آموزشی

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 

كميته ها - كميته علمي - تیم کارگاههای آموزشی

اعضاء:

1.

2.

3.

 

شرح وظایف:

1.      هماهنگی با اعضاء کمیته برگزار کننده جهت تعیین لیست کارگاههای آموزشی و لیست اساتید برگزار کننده کارگاههای آموزشی

2.      گذاشتن لیست کارگاههای آموزشی دروب سایت کنفرانس

3.      مکاتبه با اساتید برگزار کننده کارگاههای آموزشی تعیین شده در بند 1 و توافق برای دستمزد آنان

4.      گرفتن لیست متقاضیان شرکت در کارگاه های آموزشی از وب سایت کنفرانس

5.      استخراج آمار و طبقه بندی اسامی بر اساس نام کارگاه های آموزشی

6.      تعیین برنامه ریزی و زمان بندی برای کارگاه های آموزشی با نظر اعضاء کمیته برگزار کننده کنفرانس

7.      اعلام برنامه زمان بندی به اساتید برگزار کننده کارگاههای آموزشی

8.      اعلام برنامه زمان بندی و موارد بند 4 به تیم روابط عمومی

9.      چاپ برنامه زمان بندی کارگاههای آموزشی به همراه اسامی اساتید برگزار کننده کارگاههای آموزشی به تیم سالن های کنفرانس

10.  پیگیری تجهیز مکانهای تعیین شده برای کارگاههای آموزشی در محل کنفرانس

11.  هماهنگی با تیم مالی در رابطه با پرداخت دستمزد اساتید برگزار کننده کارگاههای آموزشی

 

 

 

تیم های مرتبط:

1.      اعضاء کمیته برگزار کننده کنفرانس

 

2.      تیم ثبت نام و پذیرش

3.      تیم روابط عمومی

4.      تیم وب سایت

5.      تیم سالنهای کنفرانس

 

 

 

 

افراد و واحدهای مرتبط:

1.      اساتید برگزار کننده کارگاهها

2.      محل کنفرانس

3.      متقاضیان شرکت در کارگاههای آموزشی

 

چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی  یزدی تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.