تقدیر از استاد انفورماتیک توسط دانشجویان

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

««من علّمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً»»

کس چو علی این دُر معنی نسُفت           آنچه علی در حق استاد گفت

بنده   خود   ساخت   مرا   اوستاد           آنکه یکی حرف به من یاد داد

 

استاد اندیشمند جناب آقای/سرکار خانم .....................

در راهبردهای چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه ای به توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)در قلمرو های مختلف شده است.

بدین وسیله از اندیشه اندیشمندانه حضرت عالی که جهت آموزش و تبادل دانش و تعلیم و یافتن بهترین تجربه ها و انتقال یافته ها در حوزه  انفورماتیک ، راهنمای علمی مناسبی در توسعه کاربردی فاوا برای دانشجویان دانشگاه و نهایتاً بخشهای اجرایی و علمی کشور می باشد، تقدیر شایسته و بایسته می نماید.

و من ا... توفیق

دانشجویان رشته .......

فریبا علومی یزدی

تیرماه/١٣٨٩


در همین مورد:

  • تقدیر از استاد انفورماتیک توسط دانشجویان

متن دعوت نامه مراسم را از مجموعه دعوت نامه ها ببینید.