سوگندنامه پزشکی نمونه دوم

سوگند نامه های رسمی و عمومی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی در شرف پذیرفتن مسئولیت خطیرپزشکی قرار گرفته ام ... من در برابر قرآن کریم به خداوند قادر متعال ، خدایی که بر همه امور
آگاه است و تمامی موجودات در قبضه قدرت اوست سوگند یاد می کنم که به احکام مقدس اسلام و حدود الهی با دیده احترام بنگرم ، از خیانت و تضییع حقوق بیماران به طور جدی
پرهیز کنم . نسبت به حفظ اسرار آنان جز در مواقع ایجاب ضرورت شرعی پایبندی کامل داشته باشم و خدا را در همه حال حاضر و ناظر شئون خود بدانم.