تقدیر از استادان ادبیات فارسی /شاهکار ادبی فریبا علومی یزدی

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

شاه کار ادبی فریبا علومی یزدی

الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه        فاطر 10

صعود کلام نکو سوی اوست         اگر روی اعمال بر سوی اوست

معلما    مقامت  ز  عرش  برتر   باد         همیشه توسن اندیشه ات مظفر باد
به نکته های دلاویز و گفته های بلند         صحیفه های سخن از تو علم پرور باد

 استاد نادره گوی و نغز گفتار سرکار خانم/ جناب آقای..................................................

زبان از ابزارهای بنیادی پیوند و هم اندیشی بین انسان ها از روزگاران کهن تا به امروز بوده و هست. پیشرفت های دنیای امروز متاثر از زبان و قدرت ارتباطی آن بوده و زبان های بزرگ دنیا که حاصل اندیشه، فرهنگ و باورهای عمیق بوده اند، نقش موثری در شکل گیری وضع کنونی داشته اند.

زبان فارسی از جمله زبان هایی است که توان تفهیم و تفاهم در علوم گوناگون بشری را داشته و دارد. زبان فارسی وسیله ی انتقال تمدن های بزرگ بوده و به دلیل محتوا ، فحوا و پیشینه ی درخشان  خود ، بخش مهمی از فرهنگ جهانی است.

ادبیات جاودانه و جادوانه ی ایران که حاصل عقل و ذوق و هنر و حکمت است با ستارگان علم و ادب این تبار، اعتبار می یابد.

بدین وسیله، ضمن نکوداشت زیت فکرت، شموخ همت و رسوخ درایت حضرت عالی که جامعه ی ادیبان را نکو دولتی است ، در کمال محبت و مّودت از مقام ارزنده،  سخنان سازنده، تحقیقات وسیع و تالیفات وثیق شما استاد فرهیخته و فرزانه که با گلگشتی جان فزا از ذوق و کلام نقاب از چهره ی عروس معارف و حقایق برمی گشایید و دارالملک آسمان زیبای اندیشه ها را منور می سازید، به رسم تعظیم و تکریم، این لوح تقدیر تقدیم ذوق سلیم، رفتار لطیف و گفتار ظریفتان می گردد.

از آن علیم لطیفی که بلبل دستان سرای خوش نوای زبان را در قفس تنگ دهان به قوت اذهان در ترنم و تنغم می آورد و دُرّ کلام را در صدف هر زبان می نهد- می طلبد - که سخن دلپذیر و دل سخن پذیرتان را که محصولی از دّر بیکران معانی است و مفرح دل است و ملطّف به لطف اوست، به یادگار بماند و به روزگار بپاید.

از حضرت رب العزه ثوب ثواب، خلعت صحت و حسن عاقبت، مسالت دارد.

تقدیم به استادان فرزانه ام

بانوی سخن ایران- فریبا علومی یزدی - تهران - دی 89