تقدیر از مدیر ارشد به پاس بخشیدن جایزه خود به ....

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

(من جاء بالحسنة فله خیرٌ منها ...)  ( س نمل بخشی از آیه89)


« کسانی که کردند کار نکو    ببینند پاداش بهتر از او»     امید مجد

حضور کرامت ظهور جناب آقای ..........مدیریت  محترم .............

 ضمن سپاس  از مدیریت عالمانه و عاملانه ای که در تمشیت امور و تقویت حضور دارید ; بسی بایسته است از اعمال خدا پسندانه و نوع دوستانه ی حضرت عالی  که با مناعتطبع بی بدیل و عزّت نفس بی نظیر انجام پذیرفت ;  صمیمانه قدر دانی  گردد.

با امید به اینکه همواره  توفیق ، رفیق طریقتان گردد ;و دلتان در نظر حق شادان و جانتان به مهر ازل ، نازان باشد.

 

هر آنکس خدمت  جانان به جان کرد                       به گیتی نام خود را جاودان کرد

 

 

فریبا علومی یزدی
تیرماه 89