سوگندنامه ی دندانپزشکی

سوگند نامه های رسمی و عمومی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
سوگندنامه ی دندانپزشکی
بسم الله الرحمن الرحیم
اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دورة‌ دکتری دندانپزشکی را با موفقیت به پایان رسانده‌ام و مسئولیت خدمت به خلق را برعهده گرفته‌ام در پیشگاه قرآن کریم * به خداوند قادرمتعال که دانای آشکار و نهان است، و نامش آرامش دلهای خردمندان ویادش  شفای آلام دردمندان، سوگند یاد می‌کنم که همواره حدود الهی و احکام مقدسدینی را محترم شمارم.
ازتضییع حقوق بیماران بپرهیزم و سلامت و بهبود آنان را برمنافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم دارم، در معاینه و معالجه، حریم عفاف را رعایتکنم و اسرار بیماران خود جز به ضرورت شرعی و قانونی فاش نسازم. خود را نسبت بهحفظ قداست حرفة‌ پزشکی و حرمت همکاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموری که باپرهیزکاری و شرافت و اخلاق پزشکی منافات دارد اجتناب ورزم، همواره برای ارتقاء دانشپزشکی خویش تلاش کنم و از دخالت در اموری که آگاهی و مهارت لازم را در آن ندارمخودداری نمایم. در امر بهداشت، اعتلاء فرهنگ و آگاهی‌های عمومی تلاش نمایم وتأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را مسئولیت اساسی خویش بدانم.