تقدیر نامه برای خیرین حوزه سلامت

تقدیر و تشکر در شرکت های خصوصی و انجمن ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

وعدالله الذین امنوا و عملواالصالحات لهم مغفره و اجر عظیم                      مایده 9

برآنها که هستند مومن به رب                     نمایند کار نکو در طلب
خدا وعده داده است بر مغفرت                    دهد اجر بسیار در آخرت

خیر خیرخواه و خیراندیش جناب آقای ...........................

تحولات فکری و نرم افزاری در جوامع سالم شکل می گیرد. انسان های مولد، نقش موثری در توسعه دارند. افرادی که دارای هوش سرشار، روحیه های بیدار، استقلال طلب، مقاوم و همنوع خواه هستند فقط در فضای سلامت به دست می آیند و رشد می کنند.


حرکت به سوی سلامت روحی و جسمی به عنوان مولفه ی رشد اقتصادی محسوب می شود.
از اینکه با عمل خداپسندانه و خیرخواهانه در عرصه ی سلامت با گشاده دستی و سخاوتمندی ما را یاری و همیاری نموده اید؛ این لوح تقدیر، تقدیم محضر کریمانه ی شما می گردد.
رجای واثق دارد، در پرتو عنایات خاص الهی، با عزم جزم و اراده ای استوار و با همکاری های پایدار، توفیق تامین و تحفیظ سلامت مردم این مرز و بوم رفیق طریقتان گردد.


سلام ای نیک مردان خدایی                             عزیزان  دیار  آشنایی
وطن، چشم انتظار آفتاب است                         امید یاری سبز بهار است
شما که جلوه های پاک عشقید                        نکومردان و سردار بهشتید
ز یاری شما دل شاد گشتیم                             به احسان شما آباد گشتیم