دبیر خانه کنفرانس - تیم مستند سازی

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

دبیر خانه کنفرانس - تیم مستند سازی

مسئول تیم:.....................................

 

 

شرح وظایف:

1. حضور در جلسات تصمیم گیری و پیگیریهای کنفرانس توسط اعضاء کمیته برگزارکننده ومستند نمودن موارد مطرح شده در جلسات

2.گرفتن اطلاعات کنفرانس در زمینه های مختلف از کلیه تیم ها جهت مستند نمودن تمامی موارد صورت گرفته در کنفرانس

 

تیم های مرتبط:

1. اعضاء: کمیته ها- کمیته برگزار کننده - تیم ثبت نام و پذیرش

2. کلیه تیم ها