پیام تبریک نوروز به همکاران - انبوه سازان

نمونه های زیبای تبریکات نوروزی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

امسال و هر سال ،  نوروز را  با قلم فریبا علومی یزدی به همه پارسی زبانان تبریک بگویید.


ایران مجری/ بانک تقدیرنامه / تبریکات:

مقصد ز باغ و صفه و ایوان نگاشتن / کاشانه های سر به فلک بر فراشتن


گل های رنگ  رنگ و درختان میوه دار/ در صحن و باغچه ز سر شوق کاشتن


دانی که چیست؟ تا به مراد دل اندر آن / یک لحظه دوستی بتوان شاد داشتن


ورنه   چگونه   آدم   عاقل   بنا    کند  / از  خاک ، خانه ای   که    بباید گذاشتن        ( شاکر یزدی )

 

دوست عزیز و یار دیرینم، جناب آقای/ سرکار خانم ....................


چهره آرایی زمین در سیر خوش آهنگ زمان رخ می نماید تا با اراده ی نقاش زندگی و معمار پویندگی و پایندگی، غنچه ها بر شاخساران، بوته ها بر جویباران و قمریان بر کوهساران هم آوا و هم نوا سرود و سرخوشی و بانگ چاوشی بردارند که بهار فرش می گسترد و دل می برد و سکوت و سکون و سردی به نغمه و حرکت و گرمی مبدل می شود.

صمیمانه ترین شادباش ها را به یمن فرارسیدن بهار دل انگیز سال 1391 ، همراه با تحول و شکوفایی (تشکل صنفی) شما انبوه ساز پر تلاش پذیرا باشید.


بهترین آرزوها و تحقق برترین آرمان ها را از الهه ی بهار تمنا دارد.

فریبا علومی یزدی


ایران مجری/ بانک تقدیرنامه / تبریکات:


نوروز آیین ماندگار نیاکان ماست آیین و رسوم نوروز را بیشتر بدانیم