نشانی و قالب یک نامه اداری

آیین نگارش نامه های اداری
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بخش ششم : نشانی

ششمین و آخرین بخش نوشته های اداری ، قسمتی است که به ویژه درج نشانی سازمان است . دراین قسمت که انتهای نامه ی اداری را تشکیل می دهد به صورت چاپی در پایین سربرگ درج می گردد.

 

دربخش نشانی ابتدا نشانی دقیق سازمان و کدپستی و شماره های تماس تلفن ، دورنگار(فکس ) و سپس نشانی پست الکترونیک (ایمیل ) و یا پایگاه اینترنتی چاپ می شود.

بخش های مختلف یک نامه اداری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی                                                                                                     تاریخ :........................

شماره :.........................

پیوست :........................

 

موضوع ...............

سرلوحه :

شرکت حمل و نقل :....................                                                عنوان :

مقدمه

 

پیام اصلی

 

نتیجه

امضا ..........  نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

رونوشت

 

گیزندگان رونوشت :

...........................

...........................

...........................

 

نشانی

.................................................................................

www.iranmojri.com

 

 


 

در همین مورد:  30 نمونه نامه اداری