دعوت نامه از مسوولان جهت افتتاح پروژه ورزشی

دعوت نامه عمومی،مذهبی،قرآنی،دینی،شهدا،افطار رمضان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

هوالفتاح العلیم

به نام آنکه افتتاح کارها و مفتاح فتوحها از نام اوست

ای که با نامت جهان آغاز شد        مجلس   ما هم  به نامت باز شد

مجلسی کز نام تو زیور گرفت        کار  آن  از  چرخ  هم بالاتر گرفت

حضور سعادت ظهور جناب آقای ..........................مدیر/رییس/..........................

 تمام سعی و همت انسان برای نیل به زندگی بهتر ، هدفمند و با کیفیت برتر توام با کامیابی و رسیدن به لذت واقعی است که ورزش بهترین زمینه ساز رسیدن به این مهم است.


بدین منظور،جهت افتتاح سالن ورزشی ..........................................(که با حضور مقامات/مسوولان ......................در روز ...................مورخ........................انجام می پذیرد ; )  مشفقانه ، از حضرت عالی دعوت می گردد تا با گامهای با صفا و حضور موثر خود در این افتتاحیه زینت بخش محفل  صمیمی  و ورزشی ما باشید.

مقدم خیر شما باد گرامی به همه            این چنین عهد و وفا رنگ خدایی دارد

شروع مراسم ساعت ........................

مدیر ورزشگاه ............................

فریبا علومی یزدی
شهریور 89