در جواب تبریک و ارسال دسته گل برای مدیر جدید

تبریکات ، تبریک نوروز، تولد ، انتصاب ، حج
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

در جواب تبریک و ارسال دسته گل برای مدیر جدید


و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله  197 بفره

چو نیکی نمایید در روزگار       از آن هست آگاه پروردگار


حضور معرفت  ظهور جنا ب آقای  .........................................از اینکه با مناعت طبع بی بدیل و عزت  نفس بی نظیر، مراتب لطف و محبت و کرامت خود را از طریق تبریک و ارسال سبد گل ابراز داشته اید، بی نهایت سپاسگزارم.با امید به اینکه، همواره گل وجودتان بر شاخسار حیات جلوه گر باشد.نروی ز دیده و دل که تو آیت وفایی     که ز مکتب تو باهم ،همه خوانده ایم وفا را

فریبا علومی یزدی