تقدیر نامه همکاران همایش / دانشگاهی/ عمومی

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

تعاونوا علی البر و التقوی    مائده
یا
من جاء بالحسنه فله خیر منها        قصص 84

هر آن کس نکویی کند بر سزا             شود اجر بهتر مر او را عطا


همیار همگام ...............................

به پاس داشت تدبیر شایسته و تلاش بایسته ی جناب عالی در برگزاری .................................... که با درایت و کفایت همسو و همنوا بود؛

 

به رسم یادبود این لوح سپاس تقدیم حضور تلاشگرانه و مدبرانه ی شما می گردد.


امیداست با هم افزایی، هم اندیشی، هم گامی و همراهمی ، این تعامل و همکاری، تداوم یابد.

به عنایت نظری کن که من دلشده را                       نرود بی مدد لطف تو گامی از پیش


تقدیر از استاد برای سخنرانی در همایش بر روی لوح

تقدیر نامه جهت حضور سخنران لبنان درهمایش (مهر مقاومت)

تقدیر گروهی از مدیر عامل بانک جهت دعوت کارمندان به همایش