تقدیر نامه ی صادرکننده ی شورای رسمی(2)

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ذلک خیر واحسن تاویلا


که این کاربهتر بود درصفت      سرانجام آن هست خوش عاقبت  59نسا


جناب آقای .......................تولید کننده ی برگزیده ی .........................

 

 

آنچه امروز در پرتو تلاش و موفقیت شما به دست آمده ، پایه های اولیه و مستحکمی است برای گسترش روزافزون بازارهای هدف و رشد صادرات غیر نفتی که آثار پربهای آن درفرداهای آینده ، پدیدار خواهد گشت .

ضمن تبریک انتخاب آن شرکت به عنوان صادرکننده ی نمونه کشوردرسال .........1389 امیدوارم که باتعامل هوشمندانه ، گام های استوارتری برای اعتلای ایران عزیز بردارید.

رییس جمهور ...............

فریبا علومی یزدی

مهر89