21
1403/03/01
سوسن حسنی دخت
مقام:
مدرس و استاد دوره های اجرا و آیین سخنوری
آدرس:
تهران
ایران
موبایل:
مدیر برنامه 0912-823-9105
سایر اطلاعات:

سوسن حسنی دخت مجری خبر و گوینده خوش بیانتت رادیو و مدرس فنون سخنوری