کمیته ها - کمیته اجرایی - تیم پذیرایی

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

کمیته ها - کمیته اجرایی - تیم پذیرایی

 


مسئول تیم:...........................................

 

شرح وظایف:

1. گرفتن لیست اسامی شرکت کنندگان در کنفرانس بر حسب نام مولفین ، شرکت کنندگان در کارگاهای آموزشی ، شرکت کنندگان در نمایشگاه، اساتید

دانشگاه، مقامات بلند پایه از تیم ثبت نام و پذیرش

2-تعیین فرم لباس پرسنل خوشامد گوئی و همچنین تهیه کارت شناسائی برای این پرسنل

 

پذیرایی:

1.      گرفتن تعداد اسامی شرکت کننده در کنفرانس از تیم ثبت نام و پذیرش

2.      هماهنگی با اعضاء کمیته برگزارکننده در رابطه با محتوای نهار و پذیرائی در وقتهای تنفس کنفرانس

3.      ارسال لیست محتوای پذیرائی در وقتهای تنفس کنفرانس به تیم تدارکات

4.      ارسال لیست لوازم مورد نیاز جهت پذیرائی در کنفرانس به تیم تدارکات

5.      نظارت بر نحوه صحیح پذیرائی و جایابی مواد غذائی در هنگام کنفرانس توسط تیم تدارکات

6.      نظارت بر کار رستوران طرف قرارداد بر نحوه پذیرائی هنگام نهاردو روز کنفرانس  کنفرانس

7.      پیگیری تسویه حساب با رستوران طرف قرارداد نهار کنفرانس  پس از اتمام کنفرانس

8.      هماهنگی با تیم مالی جهت کلیه پرداختها

 

تیم های مرتبط:

1. تیم ثبت نام و پذیرش

2. اعضاء کمیته برگزارکننده

3. تیم مالی

4. تیم تدارکات

5. تیم وب سایت

 

 

افراد و واحدهای مرتبط:

1.      محل کنفرانس

2.      پرسنل خوشامد گوئی

 

چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی  یزدی  مشاور عالی کنفرانس ها تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.