سوگند نامه ی ورزشی رشته ی رزمی کیوکوشین

سوگند نامه های رسمی و عمومی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
 سوگند نامه ی ورزشی رشته ی رزمی کیوکوشین وسبک های  مختلف کاراته

بسم الله الرحمن الرحیم
ما جسم ودل خود رارشد می دهیم وتربیت می کنیم 
 
تا روحی استوار وراسخ داشته باشیم

راه واقعی وراستین مبارزه را می پیماییم

تاهمواره روح خودر اسلامت نگه داریم

باقدرتی راستین وعمیق می کوشیم  تا روحیه ی تواضع و فروتنی را در خود بوجود آوریم

ما به درجات بالاتر خود احترام می گذاریم


ازخشم وتندی می پرهیزیم  و از موهبت انسان بودن مان شکر گذار هستیم .


وتاجان در بدن داریم ، ضوابط مربوبط  به کیوکاشین کاراته را رعایت خواهیم کرد ومی کوشیم تا به هدف واقعی دست یابیم.