سوگندنامه دانشجویان روزنامه نگاری

سوگند نامه های رسمی و عمومی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
سوگندنامه دانشجویان روزنامه نگاری
 متن سوگند نامه
پروردگارا؛ اکنون که گام در راه حقیقت و رسالت سترگ آگاهی بخشی به مردم برداشته‌ام یاری‌ام کن تا از جهل و نادانی به دور باشم و تا واپسین لحظات زندگی حقیقت و راستی را فراموش نکنم و برضد هیچکس شهادت دروغ ندهم بدون اطلاع و آگاهی در مورد هیچ انسانی قضاوت نکنم. سخن راست بگویم و به حقیقت اقرار کنم. مردم و افرادی را که حق دارند از طریق اطلاعات دقیق و جامع به تصویر عینی از واقعیت دست یابند و آرای خود را آزادانه از طریق رسانه‌های گوناگون فرهنگی و ارتباطی بیان کنند، یاری کنم.
مرا وقف واقعیت عینی ساز تا خود را در خدمت حق مردم، در راه دستیابی به اطلاعات حقیقی و موثق قرار دهم.تحت هر شرایطی همسو با وجدان اخلاقی خود عمل کنم. یاریم کن تا معیار‌های عالی  شرافت در این حرفه که مشتمل بر حق روزنامه‌نگار برای خوددارای از کار برخلاف اعتقاد شخصی، حق عدم افشای منبع اطلاعات و همچنین حق شرکت در روند تصمیم‌گیری در رسانه‌ای که برای آن کار می‌کند را حفظ کنم. شرافت حرفه‌ای نباید هرگز اجازه دهد که به هیچ نحوی رشوه بپذیرم و یا برخلاف رفاه عمومی به ارتقای منافع خصوصی بپردازم.احترام به حق فردی ، حفظ حریم و اسرار خصوصی و شئون انسانی که با قوانین بین‌المللی و ملی مربوط به حفظ حقوق شهرت افراد؛ بخشی از معیارهای اخلاقی من باشد. پروردگارا یاریم کن تا به ارزشهای جهانی و تنوع فرهنگ‌ها و عقاید احترام بگذارم در هر شرایط مدافع ارزش‌های عام انسانی و بالاتر از همه مدافع صلح، دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت اجتماعی و رهایی ملی باشم.یاریم کن تا با ایمان به تو، خارج از وا بستگی‌های مادی به طرز فعالی برای تبدیل جامعه خود به جامعه‌ای دموکراتیک، مشارکت‌ جویم و از طریق گفت و شنود به ایجاد فضایی آکنده از اعتماد بین‌المللی برای تثبیت صلح و عدالت، تشنج زدایی، خلع سلاح و توسعه در سرارسر جهان گام بردارم.خداوندا بی‌زاریم را از جنگ، ترور و فقر؛ بیشتر و بیشتر کن و پاهایم را قوت ده تا راه آزادی را که سرانجامش معنویت، صلح و حقیقت است بپيمايم.
پس در پیشگاه تو سوگند یاد می کنم که در راهی که پیموده‌ام ذره‌ای فروگذار نباشم.