سوگند نامه پزشکان

سوگند نامه های رسمی و عمومی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

سوگند نامه پزشکانبه نام خداوند جان و خرد

در این هنگام که به عضویت جامعه ی پزشکان در آمده ام،سوگند یاد می کنم که زندگانی خود را در خدمت به جامعه ی بشریت وقف نمایم.استادان و آموزگاران خود راگرامی بدارم  و نسبت به آنان آنچه سزاوار است حق شناس باشم،کارهای مربوط به حرفه ی خود را مطابق کرامت و وجدان انجام دهم و نخستین وظیفه ی من حفظ سلامت و تندرستی بیماران و دستگیری دردمندان باشد.رازی را که از نظر حرفه ی مقدس پزشکی به من سپرده می شود،همیشه نگهدار باشم و نام نیک و شریف این خدمت پرافتخار را همواره حفظ کنم،رفتارم با همکارانم برادرانه باشد،هرگز راضی نشوم که مذهب و ملیت و سیاست و مقامات دنیوی و منافع مادی اندک لحظه ای مرا از توجه نسبت به بیماران باز دارد، برای حیات آدمی از هنگام انعقاد نطفه تا واپسین لحظه ی زندگی اهمیت و احترام خاص قائل باشم و هیچگاه دانش پزشکی را بر خلاف قوانین انسانی به کار نبرم.

این پیمان را از روی ایمان ودر نهایت آزادی و از خود گذشتگی و به اتکای شرف و وجدان خویش می بندم و در این راه از درگاه پروردگار توفیق می خواهم.

آمین...


مطالب مرتبط:

تقدیر نامه روز پزشک 2 - ایران مجری

تقدیر از پزشک معالج به خاطر مراقبت و زایمان همسر

آشنایی با روز پزشک

تبریک انتصاب پزشک حاذق به ریاست بیمارستان

تقدیر نامه به مربی/سرپرست و پزشک تیم های ورزشی(1)

سوگند نامه پزشکان

روز داروسازی پنجم شهریور - زکریای رازی

تقدیر نامه روز دندانپزشک

سوگند نامه پزشکان