سوگند نامه کارشناس حقوقي قضايي

سوگند نامه های رسمی و عمومی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
متن سوگند نامه کارشناس حقوقي قضايي
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
 به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظريات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.