دعوتنامه سمینار فناوری اطلاعات برای مدیران سازمان ها

دعوت نامه ویژه همایش،کنفرانس،جشنواره،سمینار
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

logo

سبحانک لا علم لنا الّا ما علّمتنا انّک انت العلیم الحکیم بقره 32

کمال دینداری در فراگیری دانش و عمل به آن است (حضرت علی ع)

جناب آقای / سرکار خانم ................

مدیر مدبّر شرکت /سازمان/موسسه ....................

انسان ،  سازمان   و  فناوری   ابعاد اصلی مدیریت دانایی را تشکیل می دهند که باید به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرند.

توجه به ساختارها و فرایندها در بعد سازمان ، فناوری اطلاعات و ارتباطات در بعد تکنولوژی و جنبه های روحی،فرهنگی،رفتاری و تخصصی در بعد  سرمایه انسانی جهت توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام عرصه های اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و اجرایی به عنوان یک ضرورت تام ، بخصوص جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان ، شایان اهمیت است.

در راستای توسعه فناوری اطلاعات و گسترش آن در میان سازمانها و به منظور خدمت رسانی مطلوب در حوزه  ICT     سمینار.......................

با حضور مدیران سازمانهای مختلف /..........................در روز ..................مورخ ........... در تالار همایش های .................برگزار می گردد.

تشریف فرمایی جناب عالی و همکاران محترم ، زینت افزای سمینار علمی -تخصصی ما خواهد بود.

 

فرم ها و بروشور مرتبط با سمینار جهت بهره برداری و استفاده به پیوست ارسال می گردد