تقدیر گروهی از مدیر عامل بانک جهت دعوت کارمندان به همایش

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

تقدیر گروهی از مدیر عامل بانک جهت دعوت کارمندان به همایش به قلم فریبا علومی یزدی

و یجزی الذین احسنوا بالحسنی    نجم 31


نکوکارها را سزا بخشد او        به پاداش کردارهای نکو

 

 مدیر عامل عالم  جناب آقای ........................................................
به پاس حسن عنایت و مجمع لطف و کرامت حضرت عالی نسبت به دانش افزایی و آموزش و ارتقای سطح کیفی دانش و معلومات کارمندان و نیز به شکرانه ی توفیق جهت شرکت در همایش...........................................   که با رای صائب  و نظر ثاقب آن سرور گرامی همداستان بود در کمال مفاخره و مباهات از شما مدیرعامل دانش دوست و علم پرور با تقدیم این تقدیرنامه از طرف کارمندان / تحویلداران شعبه ی ....................... مراتب تشکر و سپاسگزاری ابراز می گردد.

 ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید         هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چندارادتمندان:کارمندان ...


متن مجری افتتاحیه بانک

دعوت نامه( ادبی) مدیر عامل یک شرکت خصوصی از ریاست اداره امور شعب بانک جهت بازدید پروژه

تقدیر از مشتریان عمده ی بانک از طرف رییس شعبه

تقدیر و تشکر از مدیر عامل یک شرکت خصوصی به ریاست اداره امور شعب بانک

تقدیر و تشکر از رییس امور شعب بانک و پرسنل برای رییس بانک مرکزی

تقدیر نامه به معاونت بانک از معاونت اداری -مالی

تبریک انتصاب مدیر روابط عمومی بانک به قلم فریبا علومی یزدی