تقدیرنامه از مدیران جهت حضور در نمایشگاه

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ان فضله کان علیک کبیرا                               اسرا 87

که فضل خدا هست بر تو زیاد                         مبر هیچ گاه لطف ایزد ز یاد


مدیر مدبر جناب آقای .......................

نظر به توانمندی های علمی و مدیریتی و حضور ارزشمند و شایسته ی حضرت عالی در چهارمین نمایشگاه ...........................................{ در سال جهاد اقتصادی }، این لوح تقدیر به پاس سپاس و تقدیر از جد و جهد آن مدیریت محترم نسبت به کمال خواهی و آرمان گرایی و به پشتوانه ی آگاهی در امر کارگشایی و روشن رایی خودکفایی جهت نیل به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان ایران، در کمال امتنان تقدیم محضر گرانقدر شما می گردد.


امیداست، همواره سوار بر مرکب موفقیت ناظر بر گلشن سعادت باشید.

مدیرعامل