تقدیرنامه مقام های برتر مسابقات برنامه نویسی الکترونیک

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ذلک الفضل من الله وکفی بالله علیما

چنین فضل ازسوی یکتاخداست               که داناییش بس ، همه خلق راست

دانش آموخته ی دانشمند/اندیشمند/فرهیخته ................................

 موفقیت افتخارآمیزجناب عالی رادردست یابی به مقام برتررشته ی برنامه نویسی الکترونیک ، صمیمانه تهنیت وشادباش می گویم .

این تعظیم و تکریم و بزرگداشت نقشی از  فرزانگی شما را در برداشت و  به  پاس داشت تدبیروتلاش شما،این لوح تقدیر، تقدیم می گردد. این دستاورد  خطیر و خیره کننده ،  تحقق و  جلوه ای از  تجلی شعار پر  محتوای - مامی توانیم - است .


رجای واثق داریم ، باوجود دانش آموختگان متعهد وفرهیخته  و  زیرساخت های  علمی و پژوهشی ارزشمند کشور ، در آینده ای نه چندان دور جلوه های  جدیدی ازتحقق این شعار  را در عرصه های مختلف علم و فناوری شاهد باشیم  .
امیدوارم  رضای حضرت حق  مایه ی  سعادت  و سیادت شما  گردد  و همواره سوار برمرکب  موفقیت ، ناظر بر گلشن توفیقات روزافزون باشید.


شکر خداکه هرچه طلب کردم ازخدا            برمنتهای همت خودکامران شدم


فریباعلومی یزدی

مرداد ٨٩