تقدیر نامه خیرین / عمومی

تقدیر و تشکر در شرکت های خصوصی و انجمن ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری


وعد الله الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم                مائده 9

یا

فاستبقو االخیرات                    بقره 148


همه روز، روزه بودن، همه شب نماز کردن                                 همه ساله حج نمودن، سفرحجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن                                      دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن


به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن                                    ز ملاهی و مناهی همه احتراز  کردن
شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن                                   ز  وجود  بی  نیازش  طلب  نیاز  کردن
به خدا که هیچ کس را ثمر آن قدر نباشد                                  که  به  روی نا امیدی در بسته باز کردن


خیر نکوکار .......................درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید و از تبار باران، فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است.

شما یار دیار امروزید و یادگار ماندگار فردا.

این لوح سپاس را به شکرانه ی سخاوت و مناعت جناب عالی در انجام کار خیر، پیشکش محضر ارزشمندتان می نماییم.

توفیق قرین اعمال خداپسندانه و مصلحانه ی شما باشد.

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس                     ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک