تقدیر از همکار کارورز در پایان کار به قلم فریبا علومی یزدی

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
من جاء بالحسنه فله خیر منها              نمل 89

کسانی که کردند کار نکو                    ببینند پاداش بهتر از او

کارورز کوشا/ همکار هم اندیش/ دوست همدل سرکار خانم ..........................................

از اینکه با سعه ی صدر و کرامت طبع با عنصر اخلاق، تدین و تخصص در جهت انجام  (.... / فراگیری فنون و تکنیک های ....)  طی یک سال خورشیدی در اداره / سازمان / شرکت / واحد ................................. با هوشمندی و هوشیاری اهتمام ورزیدید ، تشکر نموده و این لوح تقدیر خالصانه تقدیم سرکار عالی می گردد.

( سراسر محضر جانان، طریق لطف و احسان بود )

حسن مهرویان مجلس گر چه دل می برد و دین        بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

مطالب مرتبط:

متن تقدیر از استاد / روز معلم

تقدیر از استاد برای سخنرانی در همایش بر روی لوح

تقدیر از استاد- عمومی

تقدير از استاد و مهندس شهرداري با پاس آموزش

سپاس نامه به استاد و والدین در پایان نامه تحصیلی(1)