سپاس نامه به بازرسان طرح تکریم دستگاه های اجرایی / رسمی

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

و لقد کرّمنا بنی آدم  ...                اسراء 70

بنی آدمی را خود اندر زمین          بسی منزلت داد جان آفرین

حضور مُداقه ظهور بازرس ارجمند جناب آقای / سرکار خانم  ................................

 

 از اینکه در اجرای بازرسی طرح تکریم از دستگاه های اجرایی با عنایت به محور های اساسی بازرسی در خصوص بررسی نحوه ی اطلاع رسانی به مراجعان ، بررسی میزان رعایت   منشور  اخلاقی کارمندان در برخورد با ارباب رجوع ، بررسی نحوه ی  بازنگری و اصلاح روشهای انجام کار ، بررسی نحوه ی کیفیت خدمت دهی و چگونگی  برخورد کارمندان با  مراجعان ، بررسی اقدامات به عمل آمده در بهبود و اصلاح روشهای ارایه ی خدمات به مردم  و بررسی میزان رضایت مندی مردم از نحوه ی ارایه ی خدمات  دستگاه های دولتی و  موسسات  عمومی ; مجدانه تلاش نموده اید ; این لوح تقدیر ، تقدیم می گردد.

با امید به اینکه با عنایات حضرت رب العزّه ، همگام و همراه با دقت نظر ، باریک بینی و نکته سنجی خاص ، موید و منصور باشید.فریبا علومی یزدی
شهریور 89