تقدیر از بازنشستگان در مراسم توديع

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

یوءتی الحکمة من یشاء و من یوت الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً و ما یذّکر الّا اولواالالباب     بقره 269

به هر کس که دادار حکمت بداد در رحمت و لطف بر او گشاد        کسی نیست یاد آور این سخن جز اندیشمندان به هر انجمن

 حضور محبت ظهور بازنشسته ی برگزیده سرکار خانم/جناب آقای.......................................................

به پاس داشت خدمات ارزنده و به منظور رعایت ترویج عدالت گستری و  مهرورزی در نظام اداری ،/ توسعه و گسترش فرهنگ ، /رفتار مطلوب  سازمانی در راستای تعالی اداری ،/ افزایش کار آمدی  مدیریت اجرایی ، / تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه ی کار و ابتکار،/ کارآفرینی  ،/ درستکاری و قناعت ،/ ارتقای منزلت اجتماعی و ایجاد انگیزه و امیدواری به آینده و شور و نشاط ; ضمن  تقدیر از شما بازنشسته ی نمونه و  برجسته ، این لوح سپاس ، تقدیم حضورتان می گردد.

با امید به اینکه وجود ارزشمندتان سرشار از تلاش موثر در اشاعه و  ترویج فرهنگ و تعالیم اسلامی ، تولید اثر علمی-پژوهشی ، تلاش در راه  خود کفایی ، ایجاد اشتغال و توسعه ی اقتصادی  کشور و آموزش و  توانمند سازی، نیک انجام باشد.

 

قدح پر کن که من در دولت عشق                      جوان بخت جهانم گر چه پیرم    حافظ

 

مدیر کل مدیریت منابع انسانی وزارت /سازمان/

فریبا علومی یزدی/ شهریور / 89