تقدیر نامه ی صادر کننده ی عنوان رسمی 3

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

تقدیر نامه ی صادر کننده ی عنوان رسمی با قلم فریبا علومی یزدی

ذلک فضل الله یوتیه من یشا

بلی این چنین است فضل خدا           که بر هرکه خواهد نماید عطا           مائده 54

هم اکنون که درسایه ی الطاف خداوند متعال ومدیریت و شایستگی خود توانسته اید به عنوان واحد نمونه ی صادراتی درسال ..................انتخاب شوید این لوح تقدیر به جناب عالی اهدا می شود.

 

رجای واثق داریم باتلاش روز افزون همچنان نقش موثر و شایانی در راه مجد و عظمت کشور عزیزمان  ایفا نمایید.

توفیق روزافزونتان را از درگاه صمدیت مسالت داریم.

وزیر .......................