تقدیر از دستگاه های برگزیده در طرح سنجش میزان رضایتمندی از ارباب رجوع

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

من عمل صالحا فلنفسه  فصلت 46

هرآنکس بگردید نیکوی کار                          رسد نفع وی برخودش پایدار

 

حضورشایسته ظهورسازمان برگزیده ..............................

 


یکی از جهت گیری های مدیریت نوین ، توجه به اصل مشتری گرایی و  جلب رضایت خدمت گیرندگان است . درنظام اداری و اجرایی کشور نیز رضایت مردم از  خدمات ارایه شده توسط دستگاه های دولتی به عنوان یکی ازشاخصه های اصلی سنجش کارآمدی  و رشد و توسعه ی نظام تلقی می شود و مولفه هایی از قبیل سرعت ، دقت و  صحت در انجام  امور  ارباب رجوع ، کیفیت کار انجام شده ، نحوه  رفتار با مردم ، هزینه انجام خدمات ، شفافیت و اطلاع رسانی مناسب ، عواملی هستند  که  ضمن جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات ازدستگاه های دولتی ، موجب افزایش اعتماد عمومی که از بزرگترین سرمایه و تکیه گاه برای نظام  اداری می باشد را  نیز   فراهم می سازد.

بدین وسیله ، ضمن سپاس از آن دستگاه برگزیده در ایجاد سازوکارهای لازم در ارایه ی خدمات مطلوب تر و موثرتر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با ارباب رجوع و  نهادینه شدن رضایت مندی مراجعان و حفظ کرامت آنها این لوح تقدیر، خاشعانه تقدیم می گردد.

 رجای واثق داریم  باعنایت به چهار محور اساسی سنجش آگاهی مراجعان ،  اعتماد مراجعان ، نحوه ی رفتار با  ارباب رجوع  و شناخت  فضا و تجهیزات فیزیکی بتوانید چون گذشته نسبت به اصلاح روش ها و سیستم های انجام کار ، اطلاع ر سانی  مناسب و رعایت منشور اخلاقی درسطح سازمان اقدام  نموده و  با  ارایه ی خدمات مطلوب تر سطح رضایت مردم را افزایش دهید.

وذلک الفوزالمبین

 

دبیر ستاد بزرگداشت جشنواره ی شهیئد رجایی ...........

...................................................

فریبا علومی یزدی

شهریور

89