تقدیر نامه روز کارگر به کارگران شریف

تقدیر وتشکر روزهای ملی، روزهای جهانی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

والله بما تعلمون علیم

به هر کار دل با خدا راست دار        که از راستکاری شوی رستگار

 

کارگر تلاشگر/نمونه جناب آقای/سرکار خانم ....................................

 

ضمن عرض تبریک به مناسبت روز خجسته ی کارگر;

از اینکه با مشایعت و متابعت آگاهانه،فهیمانه و متخصصانه در طی سالها همکاری جهت توسعه و پیشرفت کارخانه/شرکت .................................................... و دقت نظر در کم و کیف آن به نحو احسن ، در جهت ترقی و ابقای اهداف شایسته ی ...........(کارخانه/شرکت)........... و نهایتاً توسعه ی اقتصادی و خود کفایی کشور و پی افکندن بنیانها  و  عملیات  اصلاحی  با  دقیق یابی  و  نکته سنجی خاص  همت گمارده اید ; نهایت تشکر و تقدیر به عمل می آید.

از حضرت سبحان ، مسالت داریم ، گامهای پسین را قرین پویایی و پایایی بدارد و در پویه به سوی مشتری مداری و پیشرفت ، و توسعه ی اقتصادی را ره توشه سازد. بمنّه و کرمه.

 

ثنا گوی تو باشد هر گیاهی           اگر سرچشمه ی زاینده باشی