تعریف آداب اجتماعی

آداب معاشرت تجاري ارتباطات موثر تجارت
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 رعایت بهینه آداب اجتماعی شرایط بسیاری را در بر می گیرد.آنچه که ما را به سوی مسله رعایت آداب اجتماعی هدایت می کند شدیدا تحت تاثیر اماکن،سن افراد، و دیگر شرایط موجود قرار می گیرد.برای اینکه در یک محل یا موقعیت خاص شرمنده نشده یا از شما به عنوان فردی ناشی یاد نشود می بایست از آداب خاص آن  محیط یش از ورود با آن اطلاع داشته باشید.

 

ایران مجری|سرفصل ها |مدعی بودن در ارتباطات| تعریف آداب اجتماعی

1- انواع ارتباط اجتماعي

 ايراني ها بسیار مردم مهربانی هستند اما خیلی اهل تشکیل دادن گروههای اجتماعی بزرگ نیستند گردهمايي های خصوصی یا اجتماعی بیشتر در اماکنی همچون رستورانها یا به طور خصوصی در خانه یکی از افراد حاضر در آن اجتماع بر گزار می گردد.برقراری ملاقاتهای تجاری نیز غالب اوقات در اماکن عمومی صورت می گیرد.

 2- معنی آداب اجتماعي

هسته اصلی رعایت آداب اجتماعی رفتار همراه با احترام در رابطه با دیگران است . برای دستیابی به موفقیت های تجاری برقراری ارتباطات امری ضروری است و برای برقراری ارتباطات موثر می بایست رفتار متناسبی با افراد داشته باشید.

 3- پتانسیل  رعایت  آداب

رعایت آداب اجتماعی به برقراری مناسبات تجاری کمک می کند .

یکی از اصول مهم  در اینگونه ارتباطات تجاری آن است که به هنگام ملاقاتهای تجاری ، نام خود را روی بر  چسب مخصوص ذکر کرده و در سمت دستی که با آن با دیگران دست می دهید به سینه خود الحاق کنید. وقتی برای معرفی دست خود را به سمت طرف مقابل دراز می کنید در اینصورت وجه شفاف تر و بهتری از خود به وی ارایه می دهید .

یکی دیگر از پیشنهاداتی که در رابطه با رعایت آداب معاشرت تجاري مهم است ؛ در هنگام بر قراری مناسبات اجتماعی اعتماد به نفس داشته باشید ، سعی کنید آراستگی ظاهری خود را حفظ کنید و همیشه سر وقت مقرر سر قرار خود حضور پیدا کنید.

 4-تاثیرات ناشی از رعایت آداب  اجتماعي

رفتاری که از خود در ملاقات با همه افراد اعم از همکاران، مرئوسان ، روسا یا مشتریان نشان می دهید اهمیّت خاصی بر انجام موفقییت آمیز مناسبات شما دارد.سعی کنید همیشه رفتارتان با دیگران توام با مهربانی، احترام و توجه باشد.

 5- يك دیدگاه از متخصصان به آداب اجتماعی

توصیه شده است  همیشه در بدو ورود به یک محیط اجتماعی جدید ابتدا خود را معرفی کنید . در وقت مقرر وارد محل مورد نظرشده و هر گز پس از پایان جلسه 30 دقیقه بیشتر از زمان در نظر گرفته شده برای  آن جلسه در آن محیط باقی نمانید .