به عنوان یک سخنران حرفه ای حق مطلب را بجا آورید.

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

حق مطلب را بجا آورید از سلسله نکات سخنوری فریبا علومی یزدی

معنا در مردم است نه در لغات و عبارات. بنابراين وقتی در حال مکالمه با مخاطب خود هستيد، لغاتی را به کار گيريد که برای هر دوی شما يک معنی مشابه را می دهند.

افرادی که به سخنانتان گوش می دهند تفاسير مختلفی از گفته های شما خواهند داشت! می توانيد از نکات زير برای اينکه حتی الامکان معنای درست پيام خود را انتقال دهيد استفاده کنيد.

 ایران مجری/   سرفصل ها / فنون سخنوری ویژه سخنرانان / حق مطلب را بیان کردن در سخنرانی

  • مثال بياوريد.

برای اينکه مفهوم و منظور کلام خود را بهتر برسانيد از مثال هايی در جهت تکميل صحبت هايتان استفاده کنيد.

  • تعاريف خود را آماده کنيد.

تعاريف و توضيحات بيشتری را برای روشن و شفاف کردن معنی کلامتان برای مخاطبان به کار گيريد.

راه ديگر برای اطمينان يافتن از اينکه منظور و معنی صحبت هايتان را به مخاطبان رسانيده ايد استفاده از مقايسه است. ايجاد ارتباط بين موضوعات آشنا و ناآشنا می تواند به شفاف سازی و واضح سازی معانی کمک کند.

  • در نهايت، از استفاده از لغات احساسی خودداری کنيد.

اگر مفهوم آنچه که می گوييد احساسات زيادی را در بر دارد، از کلمات مترادف آن استفاده کنيد.

 

به خاطر داشته باشيد: لغات خود به تنهايی معنی ندارند؛ بلکه اين انسان ها هستند که با نوع بيان لغات و کلمات به آنها معنی می بخشند. بنابراين سخنانتان را با مثال هايی که می زنيد، مقايسه ای که انجام می دهيد، تعاريف مختلف و استفاده نکردن از لغات احساسی در جهت مخاطب محوری پيش ببريد، طوری که عموم مردم بتوانند معنی کلی کلامتان را بفهمند.

یک توصیه کلی : اگر در شک هستید که از دو کلمه کدام را استفاده کنید ، همیشه از کلمه ای که یک اندازه  بالاتر از سطح علم مخاطبان است استفاده نمایید.