ايجاد شبکه ارتباطی موثر

مکا لمه و ارتباط با ديگران
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

7 نکته بيشتر برای ايجاد شبکه ارتباطی موثر از فریبا علومی یزدی

1. صحبت های خود را با ديگران به اشتراک بگذاريد.

وقتی که در حال صحبت کردن با ديگران برای ايجاد ارتباط شغلی هستيد فقط سوال نپرسيد، صحبت هايتان را به اشتراک بگذاريد و درباره خودتان و تجربياتتان هم مطالبی بگوييد.

 در همین مورد :در مکالمه ها و گفتگو هايتان حضور کامل داشته باشيد.

2. موضوعات و حوادث را با دقت انتخاب کنيد.

موضوعاتی را برای صحبت کردن انتخاب کنيد که برای هدفتان مناسب باشند. هر موضوعی را برای صحبت انتخاب نکنيد و بعد اميدوار باشيد که مخاطبان مورد نظرتان را پيدا کنيد، موضوعات و حوادثی را انتخاب کنيد که افرادی که به آنها نياز داريد نيز به آن موضوعات توجه و علاقه نشان دهند.

 

3. هدف مشخص و واضحی داشته باشيد.

برای ايجاد شبکه ارتباط شغلی خود برنامه ريزی کنيد. تدبيری برای اينکه چگونه می خواهيد مشهور شويد بيانديشيد. تصميم بگيريد که چه کسانی را نياز داريد ببينيد و اينکه چگونه آن افراد را خواهيد ديد. بدون داشتن هدف و فقط برای سپری کردن اوقات خوش برنامه ريزی نکنيد: اين اتفاق می تواند در ميهمانی بيفتد.

 

4. دوباره تماس ايجاد کنيد.

با افرادی که آنها را در شبکه ارتباط شغلی ديده ايد پس از گذشت 3 تا 4 روز از اولين تماستان دوباره ارتباط برقرار سازيد. تا زمانی که هنوز شما را به خاطر دارند و پيش از اينکه رابطه خود را با گروه ديگری شروع کرده باشند دوباره ارتباطی ايجاد کنيد.

 

5. زود حاضر شويد.

در شبکه ايجاد ارتباط شغلی زود حاضر شويد، اگر برايتان سخت است که با تعداد زیادی مردم را ببينيد، آنها را به گروه های کوچک تری تقسيم کنيد. بسيار راحت تر است که در ابتدا افرادی را ببينيد که به شکل اتوماتيک وار به شما گرايش دارند.

 

6. با همه افراد در ارتباط باشيد.

وقتی که در حال ايجاد ارتباط هستيد با همه افرادی که می بينيد در ارتباط باشيد. مکالمه افراد را در گروه قطع نکنيد، در مکالمات سه نفری که داريد ، يک نفر را ناديده نگيريد و با هر دو نفر ارتباطتان را حفظ کنيد. مواظب باشید در ضیافت شام و در طول صرف شام پشت خود را به افراد ديگر نکنيد.

 

7. موضوعاتی را برای ساختن ارتباطاتتان پيدا کنيد.

می دانيد که وقتی در حين انجام شبکه ارتباطی شغلی هستيد مجبور نيستيد فقط درباره کار صحبت کنيد؟ بسياری از افراد به موضوعات ديگری علاقه دارند. موضوعاتی را انتخاب کنيد که به ايحاد ارتباط بين شما و افرادی که می بينيد کمک کنند.