روش تربيتي موثربرعزت نفس

اعتماد به نفس و عزت نفس
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

روش هاي تربيتي موثر بر عزت نفس برگرفته از سایت فراصبا

1- روش هاي ابراز توانايي ها:

اين روش بر اين فرض استوار است که هر گاه انسان در سايه شرافت خود در در عرصه هاي گوناگون حيات توانا ببيند و بيابد که کاري از دستش بر مي آيد احساس عزت و سربلندي خواهدکرد و هر گاه ببيند که در انجام کارهاي مربوط به خود ناتوان است احساس سرافکندگي و ذلت خواهد داشت.

پس لازمست امکانات و زمينه عزت نفس در فرد ايجاد شود. اين زمينه عزت که مي شود آن را \"احساس عزت\" نيز ناميد بايد به عزت واقعي برسد زيرا احساس عزت مطلوبيت تمام ندارد و بايد در مسير خود عزت قرار گيرد تا از لغزيدن در ورطه خودبيني مصون بماند.

 خود بيني آفتي است که براي فرد ايجاد مي شود که مظهر توانايي هاي مختلف قرار گرفته و توسط والدين يا مربيان براي توانايي هايش مورد تاييد واقع شده است.


2-روش تغافل :

بروز ضعف ها موجب زايل شدن عزت نفس مي شود. پس اختفاي آن موجب حفظ عزت مي شود در مورد خطاي فرد اگر احتمال مي دهيم که موجب گناه و تقصير شده در فقه اسلامي نبايد اعتنا کنيم چه برسد به تجسس در آن و لذا اسلام آن را نهي مي کند تا عزت افراد باقي بماند.

اما اگر يقين حاصل شد که فرد خطا کرده زمان تغافل زماني صادق است که فرد گمان مي کند خطايش را مخفي نگه داشته و اگر هم آشکارشده آن را با توجيه هاي نادرست خود مي پوشاند. لذا در اينجا هم لازم است به توجيهات فرد گردن نهاد گر چه به عدم صحت آنها واقع هستيم.

تغافل علاوه بر اينکه نشانه بلاهت و ساده لوحي مربي نيست مايه بزرگواري او نيز هست. خطرناک ترين لحظه در تربيت زماني است که فرد خود را از فروپوشيدن خطاي خود بي نياز ببيند و پرده حيا و عفت را پاره کند \"عظموا اقدارکم بالتغافل عن الدتي من الامور\": قدر و منزلت خويش را از طريق تغافل نسبت به امور پيش پا افتاده بزرگ داريد (فلسفي، 1356، ص 224).