پیام دبیر همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار 90

پیام ها ، بیانیه ها و قطع نامه های همایش ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بسمه تعالي

امروزه بسط پیچیده تکنولوژی و سایر تحولات مدنی زمینه تغییرات وسیعی در حوزه های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی زندگی بشر شده است. نکته قابل توجه در دهه اخیر این است که شاهد ظهور انقلاب کارآفرینی برای ایجاد تفکری نو بهمراه خلاقیتی جدید برای بوجود آوردن فعالیت های نو در محیط کسب و کار می باشیم. این خلاقیت نو در محیط کسب و کار روح کارآفرینی را در جامعه مدنی با توجه به نیازهای جدید که در بخش های مختلف با آن روبروست پرورش داده و مناسبت های شغلی را متحول کرده است و زمینه ساز بروز عرصه های دیگری در فعالیت های شغلی می گردد.

آنچه مسلم است سطح ،حجم و میزان موفقیت این تفکر نیاز به آموزش های نوین و کسب مهارت هایی دارد که در جامعه از آن بعنوان فعالیت های جدید در حوزه کار آفرینی نیزنام برده می شود. لذا با این استراتژی در جغرافیای اقتصادی ملل عرصه گسترده و وسیع گردشگری بی شک ازاولویت غیرقابل اجتنابی برخوردارمی باشد که توجه اساسی به آن رکود و رخوت اقتصادی را از جوامع دور خواهد کرد.

حوزه فعالیت های شغلی همواره با توجه به تنوع فعالیت در بخش های متعدد  در حال زایش و افزایش خواهد بود و قطع یقین با توجه به آنچه گفته شد ایجاد محیط های کسب و کارجدید با این سرعت برای دوام و استمرار و بعبارتی پویایی که امنیت و آسایش جامعه را در بر داشته باشد نیاز به داشتن ابزار علمی و مهارتی است که از جمله یکی از بهترین عرصه ها که می توان گفت وسیع ترین و پویاترین حوزه فعالیت را در تمام جهان داراست دارای حوزه  گسترد ه ایست.

گاهی وسعت آن از محله تا قاره ای را پوشش می دهد که تحولی عمیق در نوع مناسبت های مختلف در جغرافیای جهان ایجاد کرده است. گردشگری با اجزاء متنوع و ابعاد وسیع آن امروزه  در طبقه بندی شغلی در بخش خدمات قرار دارد و شاید بتوان گفت توسعه آن و ایجاد فرایند تفکر کارآفرینی بیشترین بازدهی و بالاترین سطح اشتغال را به خود اختصاص می دهد به نحوی که گفته می شود هر گردشگرکه وارد هر کشور می شود چندین شغل ایجاد می نماید و امروزه از تولیدات و عایدات این صنعت بعنوان صادرات نامرئی یاد می شود. لذاامکان سنجی محیطی در ابعاد مختلف طبیعی ،فرهنگی و تاریخی در بستر گردشگری میزان عمران پذیری مناطق را افزایش می دهد ودرابعاد متعدد تحرک حوزه های کارو فعالیت را موجب میگردد.

اصلی ترین ابزار این فضا برای تحرک ایجاد تعامل در عرصه تولید علم و نخبگی و شناخت فرصت هایی است که میتوان آن را در پیوند تفکر عالمانه ساختار اجرایی و علمی جستجو نمود، چرا که حصول این موضوع پراهمیت نیاز به قرابت تفکر دانشگاهی در عرصه بروز این خلاقیت ها با سیستم اجرایی در فضایی مناسب برای تبادل تجارب و اندیشه هاست که موجبات شناخت بهتر این گستره انسان ساز را در ساختاری پر محتوا و معنادار فراهم میآورد.

در صورت شناخت صحیح حوزه های جدیدو نیازهای مهارتی و آموزشی آن بطور کاربردی و مدون تر افزایش کارایی وتاثیر گذاری را به همراه خواهد داشت و بطور قطع ویقین در ارتقاء شغلی و کیفیت ارائه خدمات نیز در بخش های مختلف خصوصی و دولتی نقش بسزایی ایفاخواهد نمود.

آنچه در نهایت از این تفکر دو سویه در جامعه بوجود خواهد آمد توجه بیشتر به عرصه کار آفرینی در بخش گردشگری و ایجاد زمینه علاقه بیشتردر سرمایه گذاری و توجه بیشتر مسئولین ودست اندر کاران امربه این بخش مهم خواهد بود با همین هدف همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با همکاری دستگاه های مرتبط برگزار خواهد شد.